Privacy Policy

1.              Wie wij zijn

1.1            “Wij”, “ons” of “onze” betekent Colabo. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

1.2            Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website www.colabo.be.

1.3            Onze website, www.colabo.be, is eigendom van en wordt beheerd door Fieldside NV, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 43 bus 7, 2650 Edegem en met ondernemingsnummer BE0738.974.308.

1.4            Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

1.5            Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

(a)         Per e-mail: dpo@fieldside.be, ter attentie van de Data Protection Officer;

(b)         Per post: Prins Boudewijnlaan 43 bus 7, 2650 Edegem, ter attentie van de Data Protection Officer.

1.6            Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 27/04/2020.

2.              HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

2.1            Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.2            De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

(a)         Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon.

(b)         Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, e.d.m. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.

(c)         Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.

(d)         Marketingdoeleinden: wij maken enkel gebruik van analytische en functionele cookies om het website verkeer te meten zodat we onze website naar lay-out en content kunnen optimaliseren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij enkel en alleen na het invullen van een contactformulier voor het uitsturen van nieuws of promoties. U kan zich hier te allen tijde voor uitschrijven.

(e)         Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

2.3            Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

(a)         Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht), en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

(b)         Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

(c)         Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: geanonimiseerd IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

2.4            De rechtsgrond voor

(a)         het gebruik van uw gebruiksgegevens (informatie over uw gebruik van onze website) zoals functionele en analytische cookies is het gerechtvaardigd belang vanuit Fieldside om de Colabo website te supporteren en om uw gebruikerservaring te verbeteren (strikt noodzakelijk om het degelijk functioneren van de website te garanderen);

(b)         het gebruik van uw gebruiksgegevens (informatie over uw gebruik van onze website zoals social media knoppen is toestemming voor marketing doeleinden.

(c)         het gebruik van uw contactgegevens (informatie dat door u werd ingegeven in een contactformulier op onze website) is uw toestemming;

2.5            Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.

2.6            Indien de juridische basis voor de verwerking ons rechtmatig belang is, dan heeft u het recht om u te verzettten tegen de verwerking zoals uiteengezet in artikels 4.13, 4.14 en 4.15 van deze Privacy Policy.

2.7            Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

3.              Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

3.1            Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen. Omdat het evenwel niet mogeijk is om op voorhand een periode aan te duiden, zal de periode als volgt worden beslist:

(a)         Categorie van persoonsgegevens;

(b)         Het doeleinde waarom de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.2            Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

3.3            Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

4.              Uw rechten als individu

4.1            Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

4.2            Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1.5 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

4.3            In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

4.4            U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

4.5            Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

4.6            Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

(a)         De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(b)         U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

(c)         Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(d)         Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

4.7            Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,  

(a)         Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(b)         Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

(c)         Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;

(d)         Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,

(e)         Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

4.8            U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

(a)         U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(b)         De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(c)         Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,

(d)         U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

4.9            Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

(a)         Met uw toestemming;

(b)         Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;

(c)         Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

(d)         Om redenen van openbaar belang.

4.10         Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

4.11         Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

4.12         U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

4.13         U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

(a)         De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;

(b)         De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

4.14         Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

4.15         Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht online indienen bij de Privacy Commissie (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

5.              Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

5.1            Om onze website aan te beiden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:

(a)         (Contribute nv);

(b)         (Oracle Cloud);

(c)         (WordPress);

5.2            Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5.3            Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn (LinkedIn, Twitter). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

5.4            Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

(a)         LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

(b)         Twitter: http://twitter.com/privacy;

6.              Doorgifte van persoonsgegevens

6.1            Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

7.              Cookies

7.1            Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

8.              Aanpassingen aan de privacy policy

8.1            Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Cookie Policy

1.              Wie zijn wij?

In dit Cookiebeleid betekent “wij”, “ons” of “onze” Colabo, beheerd door Fieldside NV, met de maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 43 bus 7, 2650 Edegem en met ondernemingsnummer BE0738.974.308. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website www.colabo.be.

Aangezien onze website gebruik maakt van “cookies”, willen wij u informeren over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en welke cookies onze dienstverleners gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en blokkeren.

Als u vragen, problemen of klachten heeft over dit cookiebeleid of over ons gebruik van cookies of als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met onze privacyafdeling:

(a)         Per e-mail: dpo@fieldside.be, ter attentie van de Data Protection Officer;

(b)         Per post: Prins Boudewijnlaan 43 bus 7, 2650 Edegem, ter attentie van de Data Protection Officer.

Deze Cookie Policy is als laatste herzien op 27/04/2020.

2.              Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data die een website aan uw browser vraagt om op te slaan op uw computer, laptop of mobiel apparaat wanneer u een website of bepaalde pagina’s van die specifieke website bezoekt. De cookie stelt die website in staat om uw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te “onthouden” en toe te passen bij volgende bezoeken, bijvoorbeeld uw voorkeurstaal.

Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan (de vervaldatum) en een waarde dat meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is.

Een onderscheid kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de cookie. Voor elk van deze categorieën (tenzij ze strikt noodzakelijk zijn) zullen we uw toestemming vragen.

Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

(a)         Noodzakelijke cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website, bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze website en de toegankelijkheid ervan. Op grond van de geldende wetgeving zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies.

(b)         Analytische en prestatiecookies: Deze cookies laten ons toe om ons webverkeer te analyseren, het aantal gebruikers van onze website te bekijken en te zien hoe bezoekers op onze website navigeren.

(c)         Functionele cookies: Deze cookies ‘onthouden’ de keuzes die u maakte op onze website (bv. Taalvoorkeur), wat de website sebruiksvriendelijker maakt en de gebruikservaring bevordert.

(d)         Gerichte, marketing of tracking cookies: Deze tonen ons de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd zodat eventuele advertenties en marketingacties meer op uw interesses kunnen worden afgestemd.

Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar kunnen wel informatie bevatten die kan leiden tot uw identificatie, in welk geval een dergelijke cookie als persoonsgegevens zal worden behandeld. Voor zover een cookie als persoonsgegevens kan worden beschouwd, is ons Privacybeleid van toepassing. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten kunt u vinden in de Privacy Policy.

Welke cookies gebruiken we? 

Strikt noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze website. Voor deze cookies is geen toestemming nodig.

Naam Inhoud van de Cookie Doel Bewaartermijn
Functionele cookies Zie consent Goed functioneren van de website Zie consent

Andere cookies: Deze cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals eerder vermeld in dit Cookiebeleid. Voor deze cookies is uw toestemming nodig.

Naam Categorie Inhoud van de Cookie Doel Bewaartermijn
Analytische cookies Zie consent Geanonimiseerd verkeer op te website spotten Website optimalisatie

Social Media plugins

Onze website maakt gebruik van social media plugins. De volgende social mediapartners worden gebruikt: Twitter, LinkedIn. We verwijzen naar artikel 5 van de Privacy Policy voor de manier waarop we deze social media plugins gebruiken.

Beheer en blokkering van cookies

Bij een bezoek aan de website wordt de bezoeker (door middel van een pop-up) geïnformeerd welke cookies door ons worden gebruikt en vragen wij de bezoeker toestemming voor het gebruik van elk van de categorieën cookies. U kunt te allen tijde cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, waardoor u sommige of alle cookies kunt weigeren, met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, aangezien deze cookies essentieel zijn voor de bezoeker om de website en de functies ervan te kunnen bekijken. Het uitschakelen van cookies beperkt de service die wij kunnen bieden en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan leiden tot het handmatig aanpassen van de voorkeuren bij elk bezoek aan onze website.

Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van cookies, bezoek de pagina die overeenkomt met uw browser voor meer informatie:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

(c) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(d) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-Website-preferences (Firefox);

(e) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (rand);

g) of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

3.         WIJZIGINGEN IN HET COOKIE POLICY

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Policy. De meest recente versie van deze Cookie Policy kan worden geraadpleegd op onze website.